Lägg till företag | Öppettider.nu

Väntar på bekräftelse

Allmänna villkor

Senast uppdaterad den 17 september 2015

Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr. 5569452054 (“Öppettider.nu”) om köp och leverans av Öppettider.nus produkter och tjänster.

1. Inledande bestämmelser

Parternas samarbete bestäms av detta Avtal med bilagor, som fullständigt reglerar samarbetets genomförande och ersätter, i förekommande fall, alla tidigare mellan parterna träffade, skriftliga och muntliga, överenskommelser avseende fråga som detta avtal reglerar.

Detta avtal omfattar och reglerar textuppgifter, sökord, bilder, länkar m.m.på Öppettider.nus företagsregister på Internet. Uppgifter om Kunds öppettider placeras i Öppettider.nus företagsprofiler samt i prioritetsordning i Googleträfflistor, i sökordsregistret samt i branschregistret under respektive rubrik. Öppettider.nu förbehåller sig rätten att publicera företagsuppgifter samt kunders annonser på Internet genom tredje part via sk. whitelabel lösningar eller API om inte annat anges på orderbekräftelsen.

2. Leverans

Öppettider.nu ska leverera Produkterna på det sätt och i den omfattning som specificerats i Avtalet. Med leverans avses den åtgärd genom vilken Produkt blir tillgänglig för tredje man. Leverans förutsätter att kund följer de instruktioner och tidsramar som Öppettider.nu samt dess samarbetspartners uppställer. Öppettider.nu reserverar sig för eventuella ändringar vad gäller tillgänglighet av innehållsprodukter i Avtalet från Avtalets ingående till orderbekräftelse gjorts och kund accepterar att avtalad leverans är beroende av sådan tillgänglighet och eventuella ändringar avseende leverans till följd därav. Utöver vad som specificerats i Avtalet garanterar Öppettider.nu inte under några omständigheter ett visst resultat till följd av leveransen av Produkten.

3. Ingående av Avtalet

Produkt beställs på sätt som Öppettider.nu anvisar. Såvida inte parterna haröverenskommit om annat, ska Avtalet anses ingånget vid det tidigare av (i) när kund muntligen, skriftligen (inkl. per email) eller via webbformulär gjort sin beställning och denna muntligen, skriftligen (inkl. per email) eller via webbtjänst accepterats av Öppettider.nu, (ii) när kund mottar orderbekräftelse från Öppettider.nu eller (iii) när Öppettider.nu har börjat leverera Produkten i enlighet med Avtalet och kund inte har invänt mot bekräftelse i enlighet med p 4. Avtalet ska ingås skriftligen om Öppettider.nu begär det. Kund bär ansvar för sin behörighet och befogenhet att ingå Avtal och för det fall Öppettider.nu ingår Avtal med kund via tredje part ansvarar tredje part för att tillställa Öppettider.nu fullmakt som styrker tredje parts behörighet och befogenhet att företräda kund. Ändringar och/eller tillägg till Avtalet som parterna överenskommer efter Avtalets ingående ska vara skriftliga om Öppettider.nu begär det. Kund är införstådd med och Öppettider.nu har rätt att justera priset p g a allmänna pris eller kostnadsförändringar. Öppettider.nu har rätt att ändra eller göra tillägg till Villkoren. Sådan ändring eller tillägg träder i kraft 30 dagar efter det att meddelande härom gjorts tillgängligt på www.öppettider.nu eller genom meddelande (via post/epost) till kund. Övriga tillägg till och ändringar av Avtalet ska för sin giltighet vara skriftliga och undertecknad av båda parter.

4. Kunds kontrollskyldighet

För det fall Öppettider.nu bekräftar omfattningen i Avtalet genom att tillställa kund en bekräftelse (via post/epost), ska kund snarast, dock inom 3 arbetsdagar från när Öppettider.nu skickade bekräftelsen, kontrollera att den bekräftelse Öppettider.nu skickar är korrekt och informera Öppettider.nu om samtliga eventuella invändningar.

5. Immateriella rättigheter

Om inte annat framgår tillkommer rättigheter till material som framställs eller levereras av Öppettider.nu (inklusive samarbetspartners och underleverantör) med anledning av Avtalet (“Resultat”) Öppettider.nu. Undantaget nyttjande av rättigheter som uttryckligen tillkommer kund får kund inte utan Öppettider.nus skriftligt medgivande använda Resultat i annat sammanhang eller för annat syfte än Avtalets fullgörande. Kund ansvarar för att samtliga uppgifter, utformning och/eller innehåll i annons och länkad information därtill som denne tillhandahåller Öppettider.nu eller hänvisar Öppettider.nu till (“Material”), i syfte att det ska utgöra innehåll i Produkt, inte innebär intrång i annans immateriella rätt. Kund är ensamt ansvarig för och garanterar att Material (i) inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material som kund inte har fått tillstånd att tillgängliggöra samt att kund innehar samtliga tillstånd och rättigheter som krävs för dess användning i Produkt och Material, (ii) inte strider mot lag, förordning eller myndighetsbeslut eller innebär intrång i annans rättighet och (iii) överensstämmer med god marknadsföringssed samt inte innehåller stötande eller förargande material. Öppettider.nu förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort eller avstå från att publicera Material som bryter mot Villkoren. Kund beviljar genom sitt tillhandahållande Öppettider.nu samt dess samarbetspartners och underleverantörer en ickeexklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar och oåterkallelig licens att helt eller delvis användaMaterial i syfte att fullgöra åtaganden enligt Avtalet. Kund efterger härmed alla krav på ersättning för Öppettider.nus användning av Material. Kund ska hålla Öppettider.nu och dess samarbetspartners skadelösa för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av innehållet i eller användningen av Material. Öppettider.nu förbehåller sig rätten att underlåta att leverera Produkt vars innehåll enligt Öppettider.nus bedömning (i) kan strida mot lag, förordning, myndighetsbeslut eller annans rättighet, (ii) kan leda till rättsliga åtgärder mot Öppettider.nu eller någon av dess representanter (enligt lotterilagen (1994:1000) eller annan rättslig reglering) eller (iii) står i strid med Villkoren, Tilläggsvillkor, Öppettider.nus principer och anda eller på annat sätt enligt Öppettider.nus uppfattning är olämpliga, stötande eller förargande. För det fall Öppettider.nu väljer att inte leverera Produkt i enlighet med denna p 5 har båda parter rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Väljer Öppettider.nu att inte leverera Produkt till följd av att kund inte iakttagit vad som följer av lag, förordning, myndighetsbeslut eller annans rättighet, Villkoren eller Tilläggsvillkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst är kund inte berättigad att göra gällande någon form av påföljd därför gentemot Öppettider.nu. Väljer Öppettider.nu att inte leverera Produkt till följd av annat skäl enligt denna p 5 ska kund som enda påföljd ha rätt till återbetalning av den del av erlagd avgift som motsvarar utebliven avtalad leverans. Kunden avsäger sig ovillkorligen och oåterkalleligt rätten att göra gällande ytterligare anspråk på skadestånd eller annan kompensation till följd därav.

6. Betalnings ​och faktureringsvillkor etc.

Årsavgift följer av Öppettider.nus vid var tid gällande prisuppgifter. Pris anges exklusive moms samt andra enligt lag tillkommande skatter. Betalning ska vara Öppettider.nu tillhanda senast 30 dagar netto efter fakturadatum. Vid pappersbaserad faktura tillkommer en avgift om 40 SEK exkl moms per faktura. Är inte betalning fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodatum och kund är skyldig att utge ersättning för faktureringsavgift, skriftlig betalningspåminnelse samt för lagstadgade inkassokostnader. Öppettider.nu förbehåller sig rätten att helt eller delvis underlåta att leverera Produkt under den tid dröjsmålet består, utan att det påverkar kunds betalningsskyldighet i förhållande till av Öppettider.nu genomförd avtalad leverans. Om kunds dröjsmål med betalning överstiger 30 dagar från förfallodatum äger Öppettider.nu med omedelbar verkan rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis och erbjuda annan kund att ingå Avtal om leverans av Produkt avseende sådan del av Avtalet som sagts upp.

7. Kreditbedömning

Öppettider.nu får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kund från kredit och personregister. Efter bedömning av kunds kreditvärdighet kan Öppettider.nu besluta om avvikande eller förändrade betalnings och faktureringsvillkor.

8. Kunds skadeståndsansvar

Kund är skyldig att ersätta all skada som förorsakas Öppettider.nu, inklusive ombudsarvode, rättegångskostnader, viten samt varje annan ersättning som Öppettider.nu får utge genom att kund inte iakttagit Villkoren, Tilläggsvillkoren eller på annat sätt agerat vårdslöst. Öppettider.nu är skyldig att snarast underrätta kund om krav som riktas mot Öppettider.nu med anledning av Produkt eller innehåll i Produkt.

9. Fel, reklamation och ansvarsbegränsning

Med fel avses att leverans av Produkt avviker från Avtalet. Reklamation ska framställas skriftligen snarast felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Initiala fel vid leverans av Produkt ska reklameras inom en månad efter Öppettider.nus påbörjade leverans av Produkt. Fel som uppkommer därefter ska reklameras senast en månad från felets uppkomst. Sker inte reklamation skriftligen samt inom angivna frister förlorar kund rätten att kräva ersättning för felet. Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Öppettider.nu. Öppettider.nu har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans om så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kund. Om avhjälpande inte kan ske har kund rätt till skäligt prisavdrag eller skadestånd i enlighet med denna punkt. Prisavdrag för fel som uppkommer är begränsat till det belopp som motsvarar vad kund erlagt för leverans av relevant Produkt. Öppettider.nu ansvarar inte för fel som beror på kund, innehåll i Material eller något förhållande kund ansvarar för och inte heller för fel som inte reklamerats inom ovan angivna frister och/eller som borde ha upptäckts vid kunds kontrollskyldighet enligt ovan. Öppettider.nus ansvar för fel är begränsat till vad som uttryckligen framgår av Avtalet och förutsätter att Öppettider.nu agerat vårdslöst. Öppettider.nu ansvarar endast för direkt skada upp till ett maximalt belopp motsvarande mottagen betalning för leverans av relevant Produkt. Öppettider.nu ansvarar således inte för indirekt skada såsom utebliven vinst eller andra följdskador såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt kan styrkas. Öppettider.nu är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Öppettider.nus kontroll och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller vid motsvarande förhållande hos Öppettider.nus samarbetspartners

10. Produktutveckling

Öppettider.nu förbehåller sig rätten att förändra Produkter och erbjudanden tillhandahållna av Öppettider.nu. Produktutveckling (inkluderande men ej begränsat till format, struktur, varumärken, domäner, omfattning, funktion eller erbjudanden som sådana) kan innebära att kunds köp av Produkt påverkas varpå kund äger rätt att inom skälig tid, dock inom 5 arbetsdagar från förändringstidpunkten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Öppettider.nus förändring är till väsentlig nackdel för kund. Kund äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av erlagt belopp avseende återstående avtalsperiod.

10. Produktutveckling

Öppettider.nu förbehåller sig rätten att förändra Produkter och erbjudanden tillhandahållna av Öppettider.nu. Produktutveckling (inkluderande men ej begränsat till format, struktur, varumärken, domäner, omfattning, funktion eller erbjudanden som sådana) kan innebära att kunds köp av Produkt påverkas varpå kund äger rätt att inom skälig tid, dock inom 5 arbetsdagar från förändringstidpunkten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Öppettider.nus förändring är till väsentlig nackdel för kund. Kund äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av erlagt belopp avseende återstående avtalsperiod.

11. Avtalstid och uppsägning

Avtalet träder ikraft från dess ingående och löper med 12 månaders avtalstid. Part har rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet. Öppettider.nu har även rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om kund försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation, har kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kund kan komma på obestånd. Om avtalet inte sägs upp skriftligen av Öppettider.nu eller Kund senast 3 månader före utgången av nämnda avtalstid förlängs avtalstiden automatiskt med 12 månader åt gången. För den tjänst som avropats under Avtalet och har avtalstid kvar då Avtalet sägs upp gäller fortsatt Avtalets villkor under resterande bindningstid för avropad tjänst. Uppsägning skall vara skriftlig och ställd till Öppettider.nu.

12. Företagsuppgifter och sekretess

Material som kund tillhandahåller Öppettider.nu och/eller dess samarbetspartners och som direkt eller indirekt innehåller uppgifter som kan kopplas till en idag levande fysisk person utgör personuppgifter. Genom att beställa Produkter och tillhandahålla företagsuppgifter godkänner kund att Öppettider.nu och/eller dess samarbetspartners inhämtar, använder, sparar och kan lämna kunds uppgifter till tredje part i den mån detta behövs för att möjliggöra leverans av Produkt. Kund kan begära att uppgifter tas bort eller ändras om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Kund ska hålla Öppettider.nu skadeslös för det fall Öppettider.nu erhåller kravfrån tredje man med anledning av uppgifter i Material. Utöver vad som följer av lag, förordning, myndighetsbeslut eller i övrigt är nödvändigt för fullgörandet av Avtalet förbinder sig parterna att inte under Avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja Avtalets innehåll eller sådan information som parterna erhållit från varandra och som är att betrakta som parts affärshemlighet. Part ska också vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av anställda.

13. Överlåtelse av avtalet

Öppettider.nu får överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till bolag inom samma koncern.

14. Meddelanden

Kund ska uppge namn på kontaktperson, den postadress och epostadress till vilken kund önskar att Öppettider.nu från tid till annan ska sända faktura, bekräftelse och andra meddelanden. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom skriftligt, till parternas i Avtalet angivna kontaktuppgifter. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; genom epost om mottagandet behörigen bekräftats, 2 arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran om avsänt med brev eller vid överlämnandet om avlämnat med bud. Kund är skyldig att utan dröjsmål meddela Öppettider.nu om förändringar i sina kontaktuppgifter.

15. Tvist

På Avtalet ska svensk rätt tillämpas utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras vid Stockholms tingsrätt.

16. Undantag

Dessa villkor gäller inte de kostnadsfria kampanjer som Öppettider.nu har.

Medlemsskap för endast 600 kr/år!

  • Exponeras för upp till en miljon konsumenter varje månad
  • Informera era kunder om era avvikande öppettider
  • Era öppetider syns även på samarbetspartners hemsidor
  • Visa er logotyp och länk till er egna hemsida för ökad exponering
Som kund ingår konstandsfritt att ditt företags öppettider även syns på Hitta.se

Vi har ett unikt samarbete med Hitta.se som gör att du som registrerad medlem på Öppettider.nu även syns med dina öppettider på Hitta.se under företagssidor. Detta är kostnadsfritt, och gäller såväl betalande som ej betalande medlemmar.

Steg 1

Företagsinformation

Vill du registera fler än ett företag? Kontakta oss på [email protected] så löser vi det åt dig!
Hämta företagsuppgifter
Organisationsnummer